Algemene Voorwaarden voor waterlandfysiotherapie.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van waterlandfysiotherapie.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Waterland Fysiotherapie . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Waterland Fysiotherapie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Waterland Fysiotherapie.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Waterland Fysiotherapie te mogen claimen of te veronderstellen.

Waterland Fysiotherapie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op waterlandfysiotherapie.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Waterland Fysiotherapie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van waterlandfysiotherapie.nl op deze pagina.

Algemene regels Waterland Fysiotherapie

Zonder verwijzing

Voor uw behandeling bij de fysiotherapeut heeft u geen verwijzing nodig. Indien u geen verwijzing heeft, dan zal de fysiotherapeut tijdens het eerste consult een screening uitvoeren om te bepalen of er daadwerkelijk een indicatie is voor fysiotherapie. Heeft u wel een verwijzing, neemt u deze dan mee bij uw eerste bezoek.

Wat moet u de eerste keer mee nemen

Bij uw eerste bezoek dient u in elk geval uw zorgverzekeringspas of een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Neem ook een handdoek mee. Deze wordt gebruikt tijdens het onderzoek, maar ook als u de oefenzaal gaat gebruiken.

Vergoeding

Fysiotherapie wordt grotendeels vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Het aantal keren dat uw kosten vergoed wordt door de zorgverzekeraar is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Het is daarom belangrijk om uw polis goed te bekijken, of vraag dit aan uw therapeut. De behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht. 

Huisregels

  • U dient uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut.
  • Kijk voor de zekerheid uw eigen polis na voor het aantal vergoedingen. Waterland Fysiotherapie draagt geen verantwoordelijkheid voor de vergoeding van uw fysiotherapie.
  • Bij verhindering dient u dit zo snel mogelijk door te geven aan de praktijk.
  • Bij niet verschijnen op de afspraak of afzegging binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling is de praktijk gerechtigd de behandeling in rekening te brengen.
  • Voor het gebruik van de oefenruimte worden geen extra kosten in rekening gebracht indien het deel uitmaakt van de behandeling.
  • In de oefenruimte dient u schone schoenen te dragen en gebruik te maken van een handdoek voor het afdekken van de apparaten.
  • Waterland Fysiotherapie is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein.
  • Waterland Fysiotherapie doet zijn best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks niet tevreden zijn of u heeft suggesties voor een verbetering van de kwaliteit: meldt u dat alstublieft.

Privacyreglementen

Waterland Fysiotherapie houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Uiteraard gaat Waterland Fysiotherapie zorgvuldig met uw gegevens om. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.